RSS Feed เว็บไซต์ราคากลางสินค้า \ ข่าวประชาสัมพันธ์http://203.148.172.60/consumer/standard_price/รวมข่าวสารเว็บไซต์ราคากลางสินค้าข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม \ เดือนกันยายน 2555กำหนดขอบเขตความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ นี้ ให้ถือเป็นข้อตกลงความร่วมมือทั่วไป ในการดำเนินการขั้นต่อไป ทั้งสองฝ่ายและ/หรือผู้ประสานงานจะร่วมกันกำหนดรายละเอียดเฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตแห่งข้อตกลงนี้และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละฝ่ายhttp://203.148.172.60/consumer/standard_price/site/view_information.php?ID_Information=13ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม \ เดือนสิงหาคม 2555วัตถุประสงค์ของบันทึกความร่วมมือ ๑.๑ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการด้านการแข่งขันทางการค้าในสถาบันการศึกษาอันเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักและสาระสำคัญของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้แก่ นักศึกษา ตลอดจนประชาชน ให้เกิดวัฒนธรรมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรมให้เกิดขึ้นโดยทั่วไป ๑.๒ เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้ในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าแก่ผู้ประกอบธุรกิจและผู้สนใจทั่วไป ๑.๓ เผยแพร่กฎหมายการแข่งขันทางการค้าสำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับกิจการธุรกิจ แนวทางการดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือของมหาวิทยาลัย ๒.๑ ให้บริการทางวิชาการโดยการจัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในเขตภูมิภาค เพื่อพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ๒.๒ จัดหลักสูตรสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจ ๒.๓ จัดให้มีการบริการความรู้หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ๒.๔ จัดทำงานวิจัยและถ่ายทอดผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจกรรมของ สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายในhttp://203.148.172.60/consumer/standard_price/site/view_information.php?ID_Information=12ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ \ ยุทธศาสตร์กรมการค้าภายใน #9830 วิสัยทัศน์ - กรมการค้าภายในเป็นองค์กรนำในการเสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการตลาดและความเป็นธรรมทางการค้า #9830 พันธกิจหลัก 1. พัฒนาและส่งเสริมระบบตลาด การตลาด และตลาด ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสและให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร 2. กำกับดูแลการค้าสินค้าและบริการ และการชั่งตวงวัด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขาย รวมทั้งส่งเสริมและ พัฒนาให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการดูแลราคาและพฤติกรรมทางการค้า 3. กำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าในประเทศให้มีการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมhttp://203.148.172.60/consumer/standard_price/site/view_information.php?ID_Information=11ข่าวประชาสัมพันธ์ บทความ \ กรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. เลือกนำสมรรถนะหลัก 5 รายการคณะทำงานผลักดันให้เกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ของกรมการค้าภายในร่วมกับผู้แทน จากสำนักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษาโครงการได้เสนอแนะและได้รับความเห็นชอบจากคณะผู้บริหารระดับสูง ของกรมฯ ให้นำสมรรถนะหลัก 5 รายการตามร่างพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่มาเป็นประเด็น การปรับปรุงพัฒนาองค์กร โดยจะทดลองใช้ในกลุ่มข้าราชการนำร่องจำนวน 34 ท่าน ประกอบด้วยผู้แทน จากหน่วยงานต่าง ๆ ในกรม ฯ โดยดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และสนับสนุนในการนำสมรรถนะหลัก 5 รายการของสำนักงาน ก.พ. มาใช้ในกรม ฯ ได้แก่ การมุ่งผล สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) บริการที่ดี (Service Mind) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) จริยธรรม (Integrity) และความร่วมแรงร่วมใจ (Teamwork)http://203.148.172.60/consumer/standard_price/site/view_information.php?ID_Information=10